Prenova in oživitev starotrškega jedra

Predstavitev projektov

CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Revitalizacija degradiranega urbanega dela mesta, ki je spregledano, opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial, ter odprava degradacije tega območja. 

***

Učinkovita raba prostora znotraj mest in mestnih območij z reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin in stavb, izboljšanje kakovosti javnih površin in zelenih površin v mestu, odprava degradacije prostora na tem območju, revitalizacija starotrškega središča in razvoj lokalnega središča, izboljšanje podpornega okolja za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij, spodbujanje rasti in razvoja MSP, ohranjanje spomeniških vrednosti območja, učinkovita raba revitaliziranega prostora v urbanem območju, povečanje konkurenčnosti Savinjske in Vzhodne kohezijske regije in dvig privlačnosti mesta in regije.

Projekti revitalizacije

CTN Revitalizacija starotrškega jedra

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Zaradi dotrajanosti smo že odstranili stavbo na naslovu Ljubljanska cesta 2 poleg Stare pekarne, kar je sicer sprostilo nekaj prostora na južni strani objekta, vendar zaradi nezmožnosti ustrezne navezave na severni del ob glavni prometnici, ki poteka skozi Staro Velenje v smeri vzhod–zahod, prostor ni uspel zaživeti in je ostal kot nekakšen mrtev rokav, ki je sedaj zgolj kot servisno parkirišče za okoliške prebivalce. Odstranitev objekta Stara Pekarna bo omogočila ureditev nove javne površine, ki bo z ustrezno vsebino oživila celotno območje. Z odpiranjem prostora bodo “zadihale” tudi okoliške stavbe, ki so bile v preteklih letih potisnjene nekoliko v senco dominantne Stare pekarne, predvsem stavba na naslovu Stari trg 19, ki trenutno gosti Hišo mineralov in ki je poleg Vile Biance prav gotovo ena najlepših stavb v Starem Velenju.

PREDVIDENI POSEGI 

V novo zgrajeni stavbi je predvidenih pet ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostor, skupni prostori za delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve neprofitni stanovanji. Iz mansardnega dela bo dostop na ozelenjeno pohodno streho. Novi trg bo sprejel okoli 500 obiskovalcev, namenjen pa bo izvajanju prireditev (prireditve ob prazniku krajevne skupnosti, rokodelske tržnice, različne kulturne prireditve, ki jih bodo pripravljali uporabniki nove stavbe in krajevna skupnost).

Revitalizacija degradiranega urbanega dela mesta, ki je spregledano, opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial, ter odprava degradacije tega območja.
Izgradnja nove nadomestne spomeniško zaščitene stavbe, s celostno ureditvijo starotrškega jedra brez motornega prometa in ustrezna sprememba prometnega režima s sanacijo infrastrukture.
Obseg revitaliziranega območja predstavlja površino 4.255 m2 odprtega prostora. Nova stavba v revitaliziranem območju bo imela bruto tlorisno površino 544,75 m2. V okviru projekta se bo ob novogradnji stavbe ter ureditvi trga izvedla tudi ureditev 150 metrov lokalne ceste (Ljubljanska cesta), kjer bo urejen dvosmerni promet in 141 metrov enosmerne lokalne ceste skozi Stari trg.

CTN Stari trg 11

OPIS IN CILJI PROJEKTA
Stanovanjsko-poslovna stavba na naslovu Stari trg 11 je bila že več let popolnoma dotrajana in v slabem gradbenem stanju, zato se je Mestna občina Velenje odločila, da jo bo porušila in zgradila novo. Stavba je umeščena v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že od nekdaj namenjeno dejavnosti drobnih obrti. Mestna občina Velenje si je že pred leti zadala za cilj izvedbo programa »Prenova in oživitev starotrškega jedra«. 
Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost. Celotna stavba bo po končani gradnji namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starotrškem jedru. Dejavnosti, ki bodo našle svoje mesto v revitaliziranem območju, bodo izbrane z javnim razpisom.
Za obravnavano investicijo je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in  izdelana celotna potrebna investicijska dokumentacija. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 – Prednostna naložba 6.3, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.
PREDVIDENI POSEGI 
Kljub koronavirusu, ki je ohromil celotno Slovenijo, izvedba projekta CTN Stari trg 11 v Starem Velenju poteka po predvidenem planu. Izvajalec del, tj. podjetje Kograd Igem, d. o. o., je doslej izvedel naslednja dela: rušitev obstoječega objekta in odvoz ruševin, posek dreves, izvedba zaščitne brežine in pilotne stene pod gradom, sidranje obstoječe stene med objektoma Stari trg 11 in 13 ter ureditev nadomestnega parkirišča za okoliške stanovalce. Izvajalec je pri stavbi Stari trg 11 že izvedel tudi temeljni plato z ustrezno hidroizolacijo in toplotno zaščito, postavljene so stene pritličja, v začetku tedna pa je bila izvedena tudi plošča v nadstropju. Pri delu na gradbišču se seveda upoštevajo vsi preventivni ukrepi, ki preprečujejo širjenje koronavirusne bolezni.
Računalniške simulacije revitalizacije
Prometna ureditev

Potek revitalizacije

Se nadaljuje

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino