Revitalizacija starotrškega jedra in Pekarna idej

Ljubljanska ulica in stari trg, Velenje

CGP_kohezijska-politika_logotipi_posamezni

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen revitalizacije starotrškega jedra je bil pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce. Zgrajen je poslovno-stanovanjski objekt v Starem Velenju, kot nadomestna gradnja objekta Ljubljanska 2 s steklenim prizidkom. Pred tem je bila potrebna rušitev objekta Stare pekarne, kot je določeno v prostorskem aktu. Izvedena investicija predstavlja urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki je po prenovi namenjen mladim umetnikom ter stanovanjem. V novo zgrajeni objekt je umeščenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori co-working kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Spremenil se je tudi prometni režim z novimi preurejenimi cestnimi povezavami. Po celostni sanaciji je območje pridobilo lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer se je obudilo starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izboljšani so pogoji za izvedbo dogodkov, ki so se v tem prostoru že odvijali. Prav tako je pridobljen nov javni prostor, ki je z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja.

REALIZIRANA VREDNOST PROJEKTA:
2.811.676,69 EUR
Struktura financiranja

Sofinanciranje EU: 1.220.390,38 EUR
Sofinanciranje RS: 305.097,59 EUR
Sredstva MOV: 1.286.188,72 EUR

— 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Celotna realizirana vrednost projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra znaša 2.811.676,69 evrov z DDV. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija v deležu 11 % in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 43 %. Razliko med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta je iz proračuna pokrila Mestna občina Velenje.


Zaključek projekta: 2021

Projektant: ADESCO d.o.o.

Izvajalec: ESOTECH d.o.o.

Končni cilj projekta je: 
  • ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu,
  • revitalizirati degradirane površine in objekte, 
  • revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča, 
  • izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij ter spodbuditi rast in razvoj malih srednjih podjetij, 
  • izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja, 
  • ohranjanje spomeniških vrednosti območja, 
  • učinkovita raba prostora v urbanem območju, 
  • povečati konkurenčnost Savinjske in Vzhodne kohezijske regije, 
  • dvig privlačnosti mesta in regije. 
idejna zasnova / arhitektura

 

V sklopu širše revitalizacije starotrškega jedra se v celoti prenovi območje obstoječega objekta pekarne in zagotovi nove javne odprte površine ter dodatne prostore za specifično namensko rabo splošnega družbenega in komercialnega pomena.

Z odstranitvijo objekta, ki je s svojo maso in neprimerno umestitvijo precej degradiral celotno območje, se v sicer značilno strnjeni zazidavi pridobi relativno velik odprt prostor, ki bo urejen kot tlakovan trg in na katerem se lahko izvajajo razne vsebine, ki bodo bistveno pripomogle k dvigu prepoznavnosti in atraktivnosti celotnega starotrškega jedra. Trg je v celoti tlakovan v kombinaciji granitnih kock in večjih granitnih plošč. Tlakovanje je zasnovano tako, da ga je mogoče izvesti tudi na ostalih tlakovanih površinah na celotnem območju starotrškega jedra, kar je bila ena od zahtev ZVKDS. Vsa urbana oprema, ki je predvidena na trgu je postavljena na rob, tako da je osrednja površina povsem prosta. Trg se na severni strani združi z glavno komunikacijsko osjo območja, ki poteka po celotni dolžini v smeri vzhod – zahod. Prehod je eno nivojski brez arhitektonskih ovir, kar delno zabriše mejo. Na južni strani se trg konča ostreje, z novozgrajeno stavbo sestavljeno iz osnovnega objekta, ki predstavlja nadomestno gradnjo ob Ljubljanski cesti in je s slemenom orientirana v smeri S-J ter pravokotno postavljenim aneksom, ki zapira južni rob novega trga.

Osnovni objekt dosledno, znotraj dopustnih toleranc sledi horizontalnim gabaritom prvotnega objekta, ki je bil pred časom zaradi dotrajanosti odstranjen. Posebnost objekta je odrezani SZ vogal, ki oblikuje vhodni rizalit z balkonom nad vhodnimi vrati. Za varnostno ograjo balkona se porabi obstoječa kovana ograja, ki se je ohranila ob rušitvi obstoječega objekta. Vertikalni gabariti se nekoliko, znotraj dopustnih toleranc povečajo. Ta poseg je potreben zaradi vgradnje potrebnih strojnih in elektro instalacij, ki bodo zagotavljale optimalno delovanje objekta. Objekt se zaključi s simetrično dvokapnico.

Vzhodni aneks je zasnovan sodobneje, s transparentno stekleno fasadno opno, ki deluje lahkotno in ne zasenči osnovnega objekta. K nevtralnosti volumna pripomore tudi zasnova z ravno ozelenjeno streho in aneks ohranja v višini kapnega venca osnovnega objekta. Zaradi omogočanja neposrednega prehoda iz javnega trga v južni bolj intimni atrij novega objekta,  je pritlična fasada zasnovana tako, da jo je možno v celoti odpreti.

 

Pri umestitvi samega objekta na zemljišču je bilo na eni strani potrebno upoštevati pogoje ZVKDS, ki predpisuje lokacijo osnovnega objekta, na drugi strani pa tudi okoliške obstoječe zgradbe, za katere je bilo potrebno zagotoviti, da jim predmetni poseg ne bo poslabšal bivalnih in delovnih pogojev.

Objekt bo priključen na vso potrebno javno komunalno infrastrukturo, ki je na voljo na lokaciji, v skladu s projektnimi pogoji pristojnih upraviteljev.

Po odstranitvi objekta pekarne, ki je bistvenega pomena za ureditev novih odprtih javnih površin in revitalizacijo celotnega območja Starega trga postane osrednja dominanta prostora star mogočen kostanj, ki s svojo starostjo daje kontinuiteto obstoječega, s svojo močno poudarjeno vertikalo pa definira ureditev celotnega novega trga. Drevo s svojo košato krošnjo zagotavlja poleti senco in tako neposredno definira prostor za zbiranje in druženje prebivalcev. Če smo prej govorili od trgu kot dnevni sobi območja je drevo njena klimatska naprava.

 

 

Glavna vrednost trga Staro Velenje ni zgolj v njegovih posameznih stavbah, temveč v celoti, ki je vse do danes ohranila srednjeveški karakter. Značilna nepravilna urbanistična zasnova zaselka, ki se je razvil v vznožju grajskega griča, ozke uličice in prehodi med posameznimi objekti, ki se povsem prosto in podrejeno grajenemu tkivu navezujejo na glavno trško prometnico ter ustvarjajo omrežje komunikacij, ki omogočajo funkcioniranje trga že skozi stoletja. In ravno takšna je tudi vodilna ideja pri zasnovi novega trga. Na prvi pogled neurejena naključna ureditev, ki pa s premišljeno postavljenimi poudarki in elementi urbane opreme omogoča večplastnost uporabe, od osnovnega prostora za srečevanje in druženje, do odprtega javnega gledališkega prostora in sodobne umetniške galerije na prostem.

Situacija

Objekt Pekarna idej

Objekt »Pekarna idej« je bil na novo zgrajen v sklopu projekta »CTN Revitalizacija starotrškega jedra«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V stavbi se nahaja pet ateljejev, večnamenska delavnica, dve stanovanji, razstaviščni prostor, ki se prepleta z gostinskim lokalom in skupni prostor za so-delo kreativcev in izvajanje različnih dogodkov. Ateljeji so bili preko razpisa oddani umetnikom in ustvarjalcem, ki bodo s svojim delom spodbujali revitalizacijo starotrškega jedra. V objektu je tudi t. i. Urbana pisarna. Zaposleni v pisarni skrbijo za izboljšanje upravljanja urbanega okolja, ki bo prispevalo k učinkovitejši rabi prostora in boljšemu vsakdanjemu življenju v Starem Velenju.

Objekt je dobil ime po starem objektu, ki je stal na tej lokaciji pred revitalizacijo. V javnem življenju se je namreč med ljudmi, predvsem umetniki in tistimi, ki so tako ali drugače povezani z objektom, ime Pekarna uporabljalo kot referenca za ta novi objekt. Ime je nato opisno dopolnjeno v Pekarna idej – hiša perspektivnih kulturno-umetniških vsebin. Upravitelj objekta je Mladinski center Velenje.

Pekarna - Zunanjost in okolica objekta
Pekarna - Notranji prostori
Fotografije: Žiga Sivka

Potek revitalizacije

Junij 2017
Mestna občina Velenje je na razpis Celostne teritorialne naložbe (CTN) za projekte oddala prijavo za revitalizacijo starotrškega jedra.
Avgust 2017
Prejetje sklepa, s katerim se je potrdil nabor operacij mehanizma CTN.
Januar 2018
Predstavitev projekta Revitalizacija Starega Velenja v sejni dvorani Mestne občine Velenje .
Februar 2019
Prejetje odločitve o uvrstitvi projekta Revitalizacija starotrškega jedra na seznam upravičencev do pridobitve evropskih sredstev.
Maj 2019
Novinarska konferenca in predstavitev trenutnega stanja projektov mehanizma CTN
November 2019
Mestna občina Velenje s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejme Odločitev o podpori za operacijo CTN Revitalizacija starotrškega jedra.
Marec 2020
Sprejete so spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Staro Velenje.
Julij 2020
Novinarska konferenca o poteku prenove Starega Velenje na kateri smo predstavili potek prenove. Podpisana je bila tudi pogodba s podjetjem Esotech, izvajalcem gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra.
Avgust 2020
V okviru izvedbe projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra bo do zaključka projekta, ki je predviden avgusta 2021, veljala spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju.
Oktober 2020
Zaradi izvajanja gradbenih del je od srede, 28. oktobra, do predvidoma 15. decembra spremenjen prometna režim. Ves čas gradnje je stanovalcem omogočen peš dostop do njihovih stavb.
November 2020
Izvajalec gradbeno-obrtniških del v sklopu projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra v teh dneh intenzivno izvaja dela pri postavitvi nove stavbe. Doslej je bila že porušena Stara pekarno, izvedena pilotna stena ob stavbi Stari trg 15, izvaja se gradnja temeljne plošče za novo stavbo. Na Ljubljanski cesti izvajajo sanacijska dela na kanalizaciji, vročevodni in toplovodni kineti ter izgradnji kolektorja meteorne kanalizacije. Obnovljene so tudi inštalacije in del ceste pri križišču s Cesto Františka Foita. Na tem delu so v izgradnji tudi površine za pešce in kolesarska steza.
December 2020
V sklopu izvajanja projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra je v Starem Velenju je zaradi nepredvidenih vremenskih razmer v času gradnje (dež, sneg, zmrzal) podaljšana zapora Ljubljanske ceste pod župniščem. Zaprta ostaja tudi cesta v Stari trg mimo bivše Stare pekarne. Na cesti v Stari trg s smeri križišča pri Pizzeriji Picadilly bo promet potekal dvosmerno s prednostjo.
Januar 2021
Zaradi izvajanja gradbenih del je ponovno spremenjena prometna ureditev. Za ves promet in za pešce je delno zaprt del Starega trga. Obvoz je označen in poteka preko Ljubljanske ceste. Nova stavba ob novem trgu že dobiva končne gabarite, pozidane so stene, trenutno se namešča strešna konstrukcija, postavlja pa se tudi že jeklen aneks. Obnovo infrastrukture sicer nekoliko omejujejo nizke temperature, a kljub temu je izvajalec uspel cesto proti Kavčam asfaltirati z grobim asfaltom in jo takoj po novem letu odpreti za lokalni promet.
Marec 2021
Zaradi izvajanja gradbenih del v Starem Velenju se spremeni tudi prometna ureditev. Za ves promet in za pešce se od 10. marca, v celoti zapre del Ljubljanske ceste ob novem objektu do križišča s cesto v Stari trg. Dostop za obrtnike in stanovalce je možen mimo objekta Stari trg 11 (bivši Čuk), kjer promet poteka dvosmerno.
September 2021
Gradbeno obrtniška dela so zaključena, za trg in stavbo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Ob prazniku Mestne občine Velenje je bila organizirana otvoritev obnovljenega starega mestnega jedra.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Preskoči na vsebino